ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Για το σχολικό έτος 2015-16 εγγράφονται:

1. Αυτεπάγγελτα, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, όσοι μαθητές είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν, κατά το τρέχον σχολ.έτος, στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄. Οι μαθητές που θα φοιτήσουν στην Δ΄ ΤΑΞΗ, κατά το σχολ.έτος 2015-16, θα προσκομίσουν εκ νέου ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ , το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015.

2. Υποχρεωτικά στην Α΄ τάξη οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009. Οι εγγραφές  θα πραγματοποιούνται από την Τρίτη 2  έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015, από τις 9.00 π.μ. έως τις 1.00 μ.μ., στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου.

Για την εγγραφή τους απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, Δήμου για την εγγραφή του/της μαθητή/τριας στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Τα πιστοποιητικά των εγγεγραμένων μαθητών στα μητρώα του Δήμου Πολυγύρου θα αναζητηθούν αυταπάγγελτα από τη Διεύθυνση του σχολείου. 

Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α’ τάξη προσκομίζοντας πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.

2. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

4. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΔΕΗ)

5. ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  πατήστε εδώ 

Επιπρόσθετα και για χρήση του σχολείου θα συμπληρωθούν

6. ΑΙΤΗΣΗ πατήστε εδώ 

7. ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ πατήστε εδώ

Τα με αριθ. 5, 6 και 7 έντυπα διατίθενται από το σχολείο ή μπορείτε να τα κατεβάσετε και να τα εκτυπώσετε πατώντας τους αντίστοιχους συνδέσμους.

Επίσης όσοι επιθυμούν το παιδί τους να φοιτήσει στο Ολοήμερο Τμήμα θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 2371022351.

Additional information