Θέματα διδασκαλίας- Νέα ύλη

Χριστός Ανέστη, Χρόνια Πολλά!

Αγαπητοί γονείς

Λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθ.Φ8/44778/Δ4/9-4-20 Εγκύκλιο του ΥΠαιΘ, σας γνωρίζουμε ότι μετά την ολοκλήρωση των επαναλήψεων της διδαχθείσας ύλης με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, από τη Δευτέρα 27/4/2020 η εκπαιδευτική διαδικασία θα καλύψει και θέματα νέας ύλης.

Θέμα: Υλοποίηση Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Θέματα Διδασκαλίας

Σας γνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που αξιοποιούν τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δύνανται, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των μαθητών/-τριών και τις δυνατότητες αυτονομίας που παρέχει στη σχολική μονάδα η εκπαιδευτική διαδικασία, να καλύψουν και θέματα πέραν των επαναλήψεων της έως σήμερα διδαχθείσας ύλης, κάνοντας χρήση μεθόδων τόσο σύγχρονης όσο και ασύγχρονης διδασκαλίας. Σημειώνεται, εν τούτοις, ότι οποιαδήποτε θέματα καλυφθούν πέραν της ύλης που έχει διδαχθεί έως την ημερομηνία αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων δεν αποτελούν διδακτέα ύλη παρά μόνο εφόσον αυτά παραδοθούν και με δια ζώσης διδασκαλία στην τάξη μετά την επαναλειτουργία των σχολείων. 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Additional information