ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Την Τρίτη 1.30 το μεσημέρι θα δοθεί η βαθμολογία Α΄ τριμήνου και θα γίνει η σχετική ενημέρωση στους γονείς.

Στις τάξεις Α΄και Β΄ δε χορηγείται έλεγχος προόδου, αλλά γίνεται προφορική ενημέρωση των γονέων, με βάση τα στοιχεία της περιγραφικής αξιολόγησης και τις ιδιαίτερες παρατηρήσεις που αφορούν την επίδοση του μαθητή.

Στις υπόλοιπες τάξεις γίνεται προφορική ενημέρωση των γονέων, σύμφωνα με τα στοιχεία της περιγραφικής αξιολόγησης και χορηγείται έλεγχος προόδου με βάση την κλίμακα βαθμολογίας που περιλαμβάνει:

1. Για τις τάξεις Γ΄και Δ΄ τους χαρακτηρισμούς: Άριστα (Α΄), Πολύ καλά (Β΄), Καλά (Γ΄) και Σχεδόν Καλά (Δ΄)

2. Για τις τάξεις Ε΄και Στ΄ τους χαρακτηρισμούς:  Άριστα (9-10), Πολύ καλά (7-8), Καλά (5-6), Σχεδόν Καλά (1-4).

Η αξιολόγηση των μαθητών ελέγχει το βαθμό κατάκτησης των γνωστικών αντικειμένων, καταγράφοντας την επίδοση των μαθητών.
Καλύπτει στοιχεία της συνολικής παρουσίας τους στο σχολείο, όπως την προσπάθεια, τη συμμετοχή, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία με συμμαθητές κ.α., ενώ συνεκτιμώνται ορισμένα στοιχεία, όπως: 

  • Η συμμετοχή στο διάλογο μέσα στην τάξη
  • Η φαντασία και η δημιουργικότητα -
  • Η γλωσσική έκφραση, η ακρίβεια στο λόγο και η χρήση επιχειρημάτων
  • Η διάθεση για αναζήτηση και μεθοδικότητα
  • Ο βαθμός ανάπτυξης της κριτικής σκέψης
  • Η συνεργασία με τους συμμαθητές

Additional information