Εγγραφές μαθητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2017-18 εγγράφονται:

 1. Αυτεπάγγελτα, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, όσοι μαθητές είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν, κατά το τρέχον σχολ.  έτος, στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, και Ε΄. Οι μαθητές που θα φοιτήσουν στην Δ΄τάξη, κατά το σχολ. έτος 2017-18, θα προσκομίσουν εκ νέου ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017.

2. Υποχρεωτικά στην Α΄ τάξη του Δημοτικού όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2011. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από την Τρίτη 2 έως την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017, από τις 9.00 π.μ έως τις 1.00 μ.μ., στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου.

Για την εγγραφή τους απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/85, στην οποία θα δηλώνονται τα ατομικά στοιχεία του μαθητή/τριας, όπως αυτά προκύπτουν από το πιστοποιητικό γέννησης. Το πιστοποιητικό θα αναζητηθεί από τη σχολική μας μονάδα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. ΕΝΤΥΠΗ ΔΗΛΩΣΗ

Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α΄ τάξη προσκομίζοντας πιστοποιητικό γέννησης επίσημα 

μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.

2. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

4. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΜΑΘΗΤΗ (ΔΕΗ)

5. ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έντυπο ΑΔΥΜ 

Επιπρόσθετα και για χρήση του σχολείου θα κατατεθούν  

6.  ΑΙΤΗΣΗ  ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

7. ΔΕΛΤΙΟ  ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ      

Τα με αριθ. 1, 5, 6 και 7 έντυπα διατίθενται από το σχολείο ή μπορείτε να τα κατεβάσετε   και να τα εκτυπώσετε πατώντας τους αντίστοιχους συνδέσμους.

Επίσης όσοι επιθυμούν το παιδί τους να φοιτήσει στο Ολοήμερο Τμήμα θα πρέπει να συμπληρώσουν ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

 

Ακόμη, γίνεται γνωστό ότι η οριστικοποίηση της εγγραφής στο σχολείο θα γίνει μετά τη λήξη των εγγραφών και την κατανομή των εγγεγραμμένων μαθητών στα σχολεία της πόλης. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 2371022351.

Additional information